Browsing by Degree Discipline นิวเคลียร์เทคโนโลยี

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 412  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนารถหุ่นยนต์ต้นแบบสำหรับระบุตำแหน่งต้นกำเนิดรังสีแกมมาตะวัน กลิ่นผกา
2559การลดความหนืดของน้ำมันปาล์มและน้ำมันหมูโดยใช้ลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงธนวรรธน์ บุญอาษา
2559การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณความหนาของคอนกรีตสำหรับกำบังรังสีแกมมามูฮำหมัดซู สุหลง
2559การพัฒนาอุปกรณ์ระบุชนิดไอโซโทปรังสีแบบพกพาวีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค
2558การพัฒนาเทคนิคการวัดความชื้นในมัดเศษกระดาษอัดก้อนโดยใช้การส่งผ่านนิวตรอนเร็วและรังสีแกมมาสุทธมณี ไชยขันธ์
2558การหาความหนาและความบริสุทธิ์ของแผ่นทองคำเปลวด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบไม่ทำลายศิริลักษณ์ สาตรา
2558การกราฟต์ผ้าไหมไทยด้วยไคโตซานโดยใช้ดีบีดีพลาสมาเพื่อให้คุณสมบัติต้านแบคทีเรียขวัญชนก ราบรื่นทวีสุข
2558การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนเร็วณัฐนันท์ จันทร์กลั่น
2558การพัฒนาระบบแม่เหล็กสำหรับเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบอิเล็กตรอนไซโคลตรอนเรโซแนนซ์เกรียงไกร ภูวดลกิจ
2558การจำลองการขนส่งซีเซียมไอโอไดด์สำหรับ ESBWR ในกรณีหลีกเลี่ยงการกักกันโดยอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์พิณสุรางค์ กิตติวราพล
2558การวัดอัตราปริมาณรังสีเอกซ์โดยใช้สมาร์ตโฟนเหนือตะวัน ธำรงสิริภาคย์
2557การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟามนฤดี บัวหีบแก้ว
2557การตรวจวัดสัดส่วนเอทานอลแปลงสภาพในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์ธีศิษฏ์ สองเมือง
2557การยืดอายุการเก็บรักษาไข่เป็ดโดยเคลือบด้วยไคโตซานที่เตรียมจากการฉายรังสีแกมมากัตตพล ชมไพบูลย์
2557การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดปริมาณเรดอนในก๊าซธรรมชาติพลพิพัตน์ แผ้วพาลชน
2557การหาปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยการวัดคาร์บอน-14ฐมาพร พลอยกระโทก
2557การลดความลื่นของกระดาษโดยใช้ดีบีดีพลาสมาอัญชิสา สุรัตนชัยการ
2557การศึกษาสมบัติการส่งผ่านและการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแผ่นแก้วที่เกิดรอยฟิชชันแฟรกเมนต์มารุตพงศ์ แสงเจริญถาวร
2557การสังเคราะห์ตัวดูดจับยูเรเนียมเอมีดอกซิมโดยการกราฟต์เมทตะคริลิคแอซิดและอะคริโลไนไตรล์ลงบนเส้นใยพอลีเอทิลีนโดยการฉายลำอิเล็กตรอนอัมพิการ์ จาวะนา
2556เครื่องวัดปริมาณรังสีแกมมาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนพลัง วัฒนพานิช