Browsing by Degree Discipline บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 334  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การประเมินการเข้าถึงคอลเลกชั่นหนังสือพิมพ์เก่าฉบับดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติด้วยวิธีการสืบค้นจากหัวเรื่องและเนื้อหาฉบับเต็มงามเพ็ญ ยาวงษ์
2560พฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกิตติมา พลเทพ
2560การตรวจสอบและการตัดสินใจเชื่อสารสนเทศด้านโภชนาการบนเฟซบุ๊กของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกานต์พงศ์ เกียรติวัชรธารา
2560อารมณ์ในพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ปกครองเด็กออทิสติกตามแบบเซ้นส์เมกกิ้งของเดอร์วินพรยุภา สิงห์สา
2560การศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตาอัมพิกา นันทิกาญจนะ
2560ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อทักษะของบรรณารักษ์เรื่องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้สำหรับงานบริการสารสนเทศอลิษา สรเดช
2560พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมปภัสรา สามารถ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอารมณ์กับกลวิธีสืบค้นบนโปรแกรมค้นหากูเกิล: การศึกษากึ่งทดลองในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีธนพร อธิกิจ
2559ความคาดหวังของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต่อบทบาทของบรรณารักษ์ในการสนับสนุนการวิจัยเยาวรัตน์ บางสาลี
2559การรับรู้เรื่องปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพของบุคลากรห้องสมุดโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครพัฒนวดี เนาวรัตนพันธ์
2559การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนในรายวิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนิกานต์ เหมปราการ
2559การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคลในบริบทการหาคู่ออนไลน์ของชายรักชายปภัสรา อาษา
2558พฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาผ่านภาพธันย์ชนก วิมลสันติรังษี
2558พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของนักลงทุนวัยเกษียณสุชาวดี อินทอง
2557การตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศในการใช้เฟซบุ๊กของนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอิสริ์ยา หมีเงิน
2557การประเมินตนเองเรื่องสมรรถนะทางเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐวิริยา สมบูรณ์ผล
2557การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจินตวีร์ หรยางกูร
2557ความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยรัชฎาพร เจริญสุข
2557การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้เข้าถึงได้อย่างเสรีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยลมัย ประคอนสี
2557ความสามารถในการใช้ได้ของการสืบค้นรายการออนไลน์แบบแฟซิทและแบบข้อความธนพรรณ ธนันทา