Browsing by Degree Discipline บรรณารักษศาสตร์

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 286  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ความต้องการสารนิเทศของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือขวัญชนก ลีนาราช
2539การรับบริจาคสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐจันทนา หล่อวิทยา
2539การดำเนินงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปัณฑารีย์ วีระพันธ์
2539ภาพลักษณ์ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าที่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนคาดหวังนิตยา บัวชัย
2539การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเองในห้องสมุดของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์
2539การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนกันตภณ กิจเปรื่อง
2539ทัศนคติของผู้ใช้ต่อการจัดเก็บวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ นกแก้ว
2539การแสวงหาและการใช้สารนิเทศของอาจารย์สาขาศิลปะ และการออกแบบในมหาวิทยาลัยของรัฐจุฑามาศ ถึงนาค
2539ทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดหมวดวิชาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครมะลิวัลย์ จันทกนกากร
2539การใช้วารสารศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐอัจฉรา พิมพ์สกุล
2539การสื่อสารของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอรนุช เมฆาวิบูลย์
2539หัวเรื่องภาษาไทยสาขาสาธารณสุขศาสตร์เพ็ญพิมล คงมนต์
2539การประเมินผลการค้นคืนสารนิเทศจากฐานข้อมูลซีดี-รอม ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประไพ จันทร์อินทร์
2539ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนตร โพธิ์เขียว
2539ความต้องการสารนิเทศของวิศวกรและช่างเทคนิค บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)วิภาวรรณ คุรุรัตน์ชัยกุล
2539การผลิตวารสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทยศุลีพร ช่วยชูวงศ์
2539แหล่งสารนิเทศสถาบันสาขามนุษยศาสตร์ในภาคเหนือทัศนีย์ เทพไชย
2539แบบจำลองข่ายงานห้องสมุดและสารนิเทศสำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเจทญา มีลาภ
2539การเผยแพร่สารนิเทศคหกรรมศาสตร์ในงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรของจังหวัดเลยขันสวาท หินเธาว์
2539การใช้และความต้องการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาศิลปะและการออกแบบในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจรินทร์ ลีนา