Browsing by Degree Discipline ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของประชากรด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบสมการถดถอยโพลีโนเมียลกำลังสอง: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีจิรัฐติกาล ทรัพย์สมบูรณ์
2556การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่นตริตาภรณ์ ไชยนรา
2556การเปรียบเทียบเทคนิคการผสมภาพดาวเทียมไทยโชตกับภาพดาวเทียมจีโออายผ่านการจำแนกข้อมูลภาพด้วยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียมณัฏฐกานต์ ศรีสุทธิยากร
2555การศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวของประชากรจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีการสถิติเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีพิชญา นิมิตรกุล
2555การตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคอนุกรมดัชนีพืชพรรณหลายช่วงเวลา กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีวุฒิชัย บุญพุก
2555การพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิออนไลน์สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแอนดรอยด์ธราณิศ ประเสริฐศรี
2555การศึกษาวิธีประมวลผลแบบจำลองระดับปริมาณมากเพื่อการวิเคราะห์ภูมิประเทศวรวุฒิ ไชยวงษา
2555การพัฒนาเครื่องมือการนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน (UAV) บน Quantum GISอรรควุธ แก้วสีขาว
2554การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัดความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลเส้นภูมิศาสตร์นลินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
2554การแปลงข้อมูลแบบอาคารเพื่อการพัฒนาสารสนเทศอาคารทศพร ประดิษฐาราม
2554การศึกษาเทคนิคการจับคู่จุดภาพอัตโนมัติระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมธีออสกับภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศพงศ์ธร อ่อนสำลี
2554การกำหนดพิกัดของภาพถ่ายซาร์ความละเอียดสูงกับภาพถ่ายดาวเทียมระบบออปติคัลด้วยวิธีการจับคู่ภาพหทยา ยงบุญธนภัทร
2554การเปรียบเทียบการจำแนกเชิงวัตถุข้อมูลดาวเทียม SPOT 5 จากการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนแสงและลายเนื้อชนิด GLCMเพ็ญพรรณ บุญเดิม
2554การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศออนไลน์สำหรับการวางแผนการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางภาณุวัฒน์ อังคสุรักษ์
2554การศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟเพื่อใช้ในการดึงข้อมูลลักษณะวัตถุจากข้อมูลไลดาร์ธุวชิต แฉล้มเขตต์
2553การศึกษาการหาวิถีของยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมนำหนอรุณ บุรีรักษ์
2553การใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบเรดาร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซทในการจำแนกประเภทไม้ผลและไม้ยืนต้นอัจฉรา ผ่องปิยะสกุล
2553โมเดลของการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของจุดควบคุมภาพ สำหรับดาวเทียมรายละเอียดสูง WorldView-1จุฑามาศ ปานกลิ่น
2553การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบคาร์โตแกรมบน ArcGIS 9แวววรรณ คำฟองเครือ
2553การพัฒนาระบบประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ด้วยปัจจัยความเหมาะสมของพื้นที่ และการวิเคราะห์โครงข่ายถนนบนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาอ้อยมนตร์พล ธนบูรณ์กาญจน์