Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 583  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การทำนายโครงสร้างทุติยภูมิของอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสุภาวดี ศรีคำดี
2561การทวนสอบเชิงรูปนัยของการออกแบบบีพีเอ็มเอ็นโดยใช้โมเดลเช็คกิงชานนท์ เดชสุภา
2561การคำนวณระนาบการหยิบจับแบบสามนิ้วในสามมิติกีรติ พูนวัฒนชัย
2560โพรโทคอลการแพร่กระจายข้อมูลโดยคำนึงถึงตำแหน่งที่มีความน่าเชื่อถือในระบบการสื่อสารไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะณัฐกานต์ ประมวลญาติ
2560การวิเคราะห์รูปแบบการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จากซีดีอาร์และจีพีเอสล่ำซำ ทองสีนุช
2560การปรับปรุงแบบจำลองเสียงเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติของเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยศุภเดช ฉันจรัสวิชัย
2560อัลกอริทึมในการหาเส้นทางที่พิจารณาปริมาณการเข้าคิวของข้อมูล บนระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ภควัต ชุ่มเจริญ
2560การสร้างแบบจำลองด้วยโพรเมลาเพื่อทวนสอบซิกแนลแทรนซิชันกราฟในการสร้างวงจรอสมวารคณุตม์ บุญเรืองขาว
2560การอ่านทำความเข้าใจด้วยเครื่องเพื่อคำถามที่มีหลายความสัมพันธ์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกณัฐชัย ตรีทศายุธ
2560การคัดแยกไวรัสคอมพิวเตอร์จากรหัสฐานสองประสิทธิ์ อุษาฟ้าพนัส
2560การสร้างเครือข่ายแอดฮอกแบบเสมือนโดยใช้วายฟายฮอตสปอตบนสมาร์ทโฟนฉันทวัฒน์ รัตนพงศ์พันธ์
2560การอ่านเลขสายรถประจำทางจากภาพพิชชากร วงศ์ต๊ะ
2560แบบจำลองการสูญหายของการแพร่กระจายในมุมอับสายตาสำหรับมาตรฐานไอทริปเปิ้ลอี 802.11 พีสัญชัย จักรธีรังกูร
2559การจำแนกข้อความขนาดใหญ่แบบหลายฉลากมีลำดับชั้นโดยใช้วิธีการแบบแฟลตด้วยยุทธศาสตร์ตัดเล็มแบบเอสวีเอ็มณัฐชนน ผจงกิจพิพัฒน์
2559การแปลงข้อความภาษาไทยกลางเป็นเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยถิ่นเหนือพรรณกร ชาวอ่างทอง
2559ระบบจัดประเภทเว็บเพจแบบอัตโนมัติที่มีพื้นฐานมาจากสถิติคำอัษฎาวุธ ชนะกิจการโชค
2559ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนหลายประเภทโดยใช้เอนโทรปีและค่าประมาณความผิดพลาดโดยนัยทั่วไปพิตติพล คันธวัฒน์
2559การสร้างรูปแบบพฤติกรรมสำหรับศัตรูในเกมแอ็คชั่นสองมิติแบบเน้นตัวละครโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลพิชิต พร้อมสุทธิพงศ์
2559การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์ธีรพงศ์ ปานบุญยืน
2559ชุดตัวเลขตรรกยะสำหรับการเข้ารหัสอาร์เอนแบบเชื่อมตรงพิภพ เทียนประภาสิทธิ์