Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสำรวจ

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 100  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การทดสอบประสิทธิภาพระบบโครงข่ายดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสแบบจลน์ในทันทีสำหรับงานรังวัดที่ดินเจนพิธีกร สุนทรรัตน์
2560แบบจำลองการหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม AQUA เพื่อประมาณค่าปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูล GNSS สำหรับประเทศไทยพรวิลัย ค่ายชัยภูมิ
2560ผลกระทบจากการกระเจิงของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ต่อค่าความถูกต้องทางตำแหน่ง โดยใช้ข้อมูลจีเอ็นเอสเอส ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิมลพรรณ มานุจำ
2560การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์โดยอาศัยเครือข่ายสถานี GNSS แบบต่างๆ ในประเทศไทยสมเกียรติ ทิพย์สุมณฑา
2560การวิเคราะห์ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ในพื้นที่ประเทศไทยปทุมพร พวงเพ็ชร
2560การวิเคราะห์ค่าปริมาณไอน้ำจากเทคนิคการประมวลผลจุดเดี่ยวความละเอียดสูง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม GNSS จากสถานีฐานแบบทำงานต่อเนื่องในประเทศไทยปารมี หมื่นราม
2560การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Total Water Storage จากข้อมูลดาวเทียม GRACE โดยใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจิรวัฒน์ จันทองพูน
2559การประเมินสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณ GNSS ที่ติดตั้งนาฬิกาอะตอมความถูกต้องสูงในงานรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงพรชนิตว์ มูลอักษร
2559การหาปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากสัญญาณดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสโดยใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้องถิ่นธนพัทธ์ จงรักชอบ
2559การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำทั้งหมดจากข้อมูลดาวเทียม GRACE และข้อมูลทางอุทกวิทยาในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยกนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2559การจำแนกป่าชายเลนเขตร้อนชื้นโดยใช้ภาพความละเอียดสูงควิกเบิร์ด กรณีศึกษา การวิเคราะห์ด้วยเนื้อภาพจารุภา ทัศน์อัญชุลีกุล
2559การประเมินความถูกต้องทางตำแหน่งจากจีเอ็นเอสเอสในการถ่ายทอดเวลาด้วยวิธีการรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงปวิตร ฏิระวณิชย์กุล
2559การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจำลองไอโอโนสเฟียร์แบบต่างๆในพื้นที่ประเทศไทยสำหรับเครื่องรับความถี่เดี่ยวคุณพุฒิ์ ปราการรัตน์
2559การออกแบบแบบจำลองปริภูมิสำหรับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารสุนิศา ผ้าเจริญ
2558เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสัญญาณดาวเทียม GNSS ในการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบต่อเนื่องเสริม ชินรัตน์
2558การปรับปรุงผลหลังการจำแนกด้วยเนื้อภาพของพืชเมธี ชัยธีระพันธุ์กุล
2558การพัฒนาเครื่องมือบน Quantum GIS สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลวิดีโอกับเส้นทางการบินของ UAVสุชาวดี ศิลปรัตน์
2558การวิเคราะห์ผลกระทบค่าคลาดเคลื่อนชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ที่เกิดจากการใช้นาฬิกาเครื่องรับความเสถียรภาพสูงในการประมวลผลข้อมูล GNSS สำหรับการรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงชัยพร กิจประชา
2558การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเทคนิค Time-Series InSARสรศักดิ์ ชัยทวี
2558การแยกข้าวที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคขอบใบแห้งออกจากกันด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลธีรภัทร เลิศปฏิภานพงษ์