Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 535  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบำบัดดินปนเปื้อนอาร์เซเนตโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพแรมโนลิพิดร่วมกับเฟอร์ริกคลอไรด์วริศรา ตันติวงศ์
2560การนำของเสียฉนวนร็อควูล ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปา และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ไม่ใช่โลหะเป็นวัสดุผสมในกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ และคอนกรีตบล็อกปาณิสรา นามจันทร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านน้ำดื่ม เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมชยังกูร วทัญญูประชา
2559ผลของกรดไขมันอิสระต่อสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพไมโครอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพืชใช้แล้วชนารดี เผนานนท์
2559การเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้บิวทานอลร่วมกับสารเติมเเต่งกลุ่มไกลคอลอีเทอร์ฐาปนี พิบูลย์
2559เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2559เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกับหอดูดซึมเพื่อการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์และซัลเฟตเดชาธร โกมลโยธิน
2559การดูดซับ 17 แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนบนกราฟีนออกไซด์ที่ปรับแต่งด้วยอนุภาคที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกพณภัทร เกิดสมุทร
2559การแยกเบนโทไนต์จากฝุ่นทรายแบบหล่ออารีรัตน์ ศุภศิริสมบัติ
2559การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากฤษณี สุวรรณพาหุ
2559การเติมสารอินทรีย์คาร์บอนเป็นลำดับขั้นในถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางสุภาณี โนใหม่
2559การยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบยูเอเอสบีโดยโซเดียมโมลิบเดทวิษณุ สีโหน
2559การบำบัดเบื้องต้นทางกายภาพและเคมีของผักตบชวาเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพพิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนนงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา
2559การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดชวัลพร อินทร์จันทร์
2559เชื้อเพลิงชีวมวลจากกากเหลือใช้ทางการเกษตร : ลักษณะสมบัติและอัตราส่วนการใช้เจตน์สิทธิ์ สำลีรัตน์
2559การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันโดยกระบวนการรวมตะกอนและทำให้ลอยด้วยไฟฟ้าในถังปฏิกิริยาแบบฟองอากาศและแบบอากาศยกนวดล ทองตาล่วง
2559ผลของความเข้มข้นยูเรียต่อปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันที่พีเอชต่ำโดยระบบโปรยกรองรวินดา จุ้ยสกุล
2559การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงปัทมาพร ตรีเนตร
2559รูปแบบและประสิทธิภาพของระบบตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบน้ำหมุนเวียนฐานวัฒน์ กาญจนกุล