Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมอุตสาหการ

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1258  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การออกแบบฮิวริสติกเพื่อใช้ในการออกแบบและปรับปรุงสายการผลิตญาณวโรตม์ พงศ์เศรษฐไพศาล
2560กรอบการออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสุวรา บุญภากร
2560การปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพของแผ่นวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่นด้วยหลักการวิเคราะห์รูปแบบของความเสียหายและผลกระทบศิวพร กระแสผล
2560การแก้ปัญหาการจัดสมดุลและจัดสรรพนักงานหลายทักษะบนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมลักษณะขนานแบบมากวัตถุประสงค์ชินวิชญ์ สินธุเดชากุล
2560การจัดตารางการทำงานของพนักงานศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้เทคนิคการแยกส่วนปัญหาเนตรนาวี อ่ำอินทร์
2560การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยวิธีซิกซ์ ซิกมาวีระชัย อารีรักษ์
2560แนวทางการวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของสายงานผลิตไฟฟ้าพีรวัจน์ ชัยมณีรัตน์
2560อิทธิพลของสัดส่วนอลูมิเนียมหลอมซ้ำที่มีต่อการเกิดของเสียประเภทสิ่งปลอมปนในกระบวนการฉีดหล่อแรงดันสูงพหล วรดิลกกุล
2560การพัฒนาตัวแบบการส่งน้ำประปาเพื่อลดค่าไฟฟ้าเฉลิมรัช นิรมาน
2560การพยากรณ์การสึกหรอของเม็ดมีดในกระบวนการกลึงซีเอ็นซีโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตภทร ไชยวงค์
2560การประเมินความเหมาะสมของวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียวเลิศทัศนีย์ อยู่วัฒนา
2560การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการลดจุดดำในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกศุภโชค เส็งหนองแบน
2560การลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิล์ม โดยวิธีซิกซ์ ซิกมากุศลิน กิจพงษ์นิกร
2560การลดของเสียในกระบวนการเคลือบสำหรับการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปิยะวรรณ สิงหะภูกาม
2560การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านกฤษฎา โพธิ์นิ่มแดง
2560การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งชิ้นส่วนในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรอนุสิทธิ์ สายสมาน
2560การปรับปรุงค่าคุณสมบัติที่สำคัญของทรายเคลือบเรซินสำหรับทำไส้แบบกลวงจักรพันธ์ จริยาจิรวัฒนา
2560การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูขนานเพ็ญนภัส จิรชัย
2560การวิเคราะห์ภาพถ่ายการบีบตัวของกระเพาะอาหารส่วนปลายด้วยวิธีแยกสัญญาณแบบเอมพีริเคิลโมดพณสรรค์ งามศิริจิตร
2560การพยากรณ์ในกระบวนการสำหรับความขรุขระผิวชิ้นงานในการกลึงอะลูมิเนียมอาทิตยา ชัยจรีนนท์