Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมเคมี

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 506  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรจากสารผสมระหว่างพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมพลาสติกพอลิเอสเทอร์อีลาสโตเมอร์กันตพงศ์ สักลอ
2560การปรับสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา WO3/TiO2 ด้วยกรดกำมะถันเพื่อใช้ในการกำจัดไนตริกออกไซด์และโทลูอีนพร้อมกันกฤตยณัฐ เหล่าเลิศรัตนา
2560การเตรียมกลูโคแมนแนนน้ำหนักโมเลกุลต่ำโดยใช้กระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลวศศิน แก้วเจริญ
2560การเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์รูปแบบการปลดปล่อยยาของยาแบบควบคุมการปลดปล่อยศศิพิมพ์ สาระธนะ
2560การกำจัดไนโตรเจนมอนอกไซด์พร้อมโทลูอีนบนตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5/TiO2 ที่ได้รับการเสริมด้วย MgOวิรวงรอง ทองทวี
2560ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอลและไดเมทิลคาร์บอเนตโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมฟอสเฟตแพรพรรณ ศรีสอ้าน
2560ผลของอุณหภูมิสีของหลอดแอลอีดีขาวและการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบอากาศยกต่อการเติบโตและการผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicolaณัฐสิทธิ์ จำรัสฉาย
2560การเพาะเลี้ยงไดอะตอม Bacillaria paxillifer เพื่อผลิตสารสีฟูโคแซนทินโดยใช้ซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอยมาฆมาส ธวัชชัย
2560การศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากไข่น้ำและการประยุกต์ใช้สำหรับเครื่องสำอางประเภทเอนแคปซูเลชันอิมัลชันจุฬาวรรณ์ ดอกไม้งาม
2560อิทธิพลของขนาดและองค์ประกอบของอนุภาคไมโครเจลาติน/ไฟโบรอินไหมไทยต่ออัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสและเซลล์มะเร็งอวิกา ซุ่นมงคล
2560การกำจัดไนโตรเจนมอนอกไซด์พร้อมโทลูอีนบนตัวเร่งปฏิกิริยา MoO3/TiO2 ที่ได้รับการเสริมด้วย MgOภัทราพร แก้วมณี
2560การกำจัดไนโตรเจนมอนอกไซด์พร้อมโทลูอีนบนตัวเร่งปฎิกิริยา WO3/TiO2 ที่ได้รับการเสริมด้วย MgOจิรายุ ชัยวงศ์โรจน์
2559ผลของอัตราการไหลของอากาศและความยาวคลื่นแสงต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงภูไพรำ ภู่ไพบูลย์
2559การขยายขนาดการสังเคราะห์ควอเทอร์ไนซ์ไซโคลเดกซ์ทรินเชื่อมไคโตซานลักษมี ใจสัตย์
2559การปรับปรุงพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ด้วยแกลบและแป้งข้าวสุวิทย์ รักกสิกรณ์
2559การพัฒนาและประเมินการเคลือบเม็ดอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และปุ๋ยอินทรีย์ด้วยฟิล์มอัลจิเนตพรพิชชา พิทักษ์ธำรง
2559การดูดซับไฮโดรเจนไซยาไนด์จากการเผาไหม้ใบยาสูบบุญธิดา แสนบรรดิษฐ์
2559การขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์แบบกะสำหรับการสังเคราะห์ 7-ไฮดรอกซี่-4-คลอโรเมทิลคูมารินเชื่อมต่อกับกรดอินโดล-3-บิวทีริกชุติกาญจน์ แซ่แต้
2559ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มโดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการเร่งปฎิกิริยาบนตัวรองรับที่เป็นถ่านกัมมันต์ที่ได้จากแบคทีเรียเซลลูโลสชินวรานนท์ บุญเกตุ
2559การขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนสำหรับการสังเคราะห์ 7-ไฮดรอกซี-4-คลอโรเมทิลคูมารินภารดา จึงสุระ