Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมเครื่องกล

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 482  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การสร้างและตรวจสอบคุณลักษณะของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับระบบของไหลจุลภาคศิวพล ฉายแก้ว
2560การวิเคราะห์ความเค้นของฟันที่มีการอุดหรือการครอบโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กันยวันต์ ตวงวิไล
2560การประเมินปริมาณพลังงานที่ลดลงเมื่อนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานครภูดิศ จตุสิทธางกูรณ์
2560การศึกษาอิงพารามิเตอร์ของระบบโคเจนเนอเรชันโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์พงศ์ธร บุญฑริกพรพันธุ์
2560การออกแบบชุดใบจักรหมุนทวนตรงข้ามที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการลดขนาดของของไหลที่ไหลผ่านใบจักรด้วยวิธีแคลคูลัสของการแปรผันณัฏฐนันท์ ทรัพย์สามารถ
2560การประมาณการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อใช้รถปลั๊กอินไฮบริดแทนรถยนต์ในสภาพการจราจรจริงของกรุงเทพมหานครกันต์ ชัยสุวรรณ
2560การจำลองแบบทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของของเหลวที่ไม่ละลายเข้าหากันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจุลภาคที่ขยายขนาดคณิน มงคล
2560การประดิษฐ์และการประเมินเอลิเมนต์เมทริกซ์รูปแบบปิดของเอลิเมนต์สี่เหลี่ยมสี่จุดต่อสำหรับปัญหาความเค้นเนื่องจากความร้อนเบญจาภา ยนต์สกุล
2560แบบจำลองเชิงประจักษ์ขนาดความหนาของฟิล์มของเหลวของการไหลแบบวงแหวนระหว่างแก็สและของเหลวในท่อแนวดิ่งเนตรชนก เทียบสี
2560การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการติดตามความยาวรอยร้าวด้วยวิธีคอมพลายแอนซ์กิตติภณ รุ่งวชิรา
2559การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อกลมโดยใช้เทอร์บิวเลเตอร์รูปแบบต่างๆโชติธัช จิตร์บำรุง
2559การออกแบบคอมแพคไมโครแชนแนลรูปแบบโค้งสำหรับการไหลแบบขนานของของไหลสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าหากันศิวพล นิตยสุทธิ์
2559ผลของเจ็ตควบคุมตามแนวดิ่งด้านท้ายลมต่อโครงสร้างและกลไกการเหนี่ยวนำการผสมในระนาบตัดขวางการไหลของเจ็ตในกระแสลมขวางอินทกานต์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2559ผลของอัตราส่วนอัตราการไหลเชิงมวลของเจ็ตควบคุมตามแนวดิ่งด้านท้ายลมต่อเจ็ตหลักต่อการเหนี่ยวนำการผสมของเจ็ตในกระแสลมขวางเอกณัฐ พฤกษ์วัฒนา
2559วิธีออกแบบเฟืองบนเพลาขนานให้มีกำลังสูญเสียน้อยที่สุดและผลกระทบต่อลักษณะการสั่นสะเทือนกุลภัทร์ ธีระรังสฤษดิ์
2559ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของภาชนะทรงกระบอกที่มีรอยร้าวพงษ์ทิพย์ ช่างพานิช
2559การพัฒนาแบบจำลองของท่อลมที่คำนึงถึงการรั่วและการสูญเสียความร้อนของลมภายในท่อตุลยวัต แสงวิเชียรกิจ
2559การพัฒนาระบบเตือนการชนท้ายด้วยการแนะนำการควบคุมเบรกร่วมกับการเลี้ยวหลบโดยใช้หลักพลศาสตร์ยานยนต์เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิสาโรจน์
2559การปรับปรุงไมโครแอคชัวเอเตอร์เชิงความร้อน : การปรับความหยาบผิวและการควบคุมตำแหน่งวีรพงศ์ ลบตุ้ม
2559การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่ออัตราการใช้พลังงานของรถยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้การขับขี่จริงในกรุงเทพมหานครศรวัสย์ ตรีนก