Browsing by Subject จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หอสมุดกลาง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527ชนิดา จริยาพรพงศ์
2528ความตระหนักและทัศนคติของอาจารย์ในเรื่องบริการตอบคำถาม ของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทิพวรรณ กาลกฤษณ์
2529ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนันท์ งานโคกกรวด
2529ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นวารสารในหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนันท์ งานโคกกรวด
2548ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับหอสมุดกลางอัมพร ทีขะระ
2522หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์