Browsing by Subject ดนตรี -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับประถมศึกษาตามแนวของโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพิมพ์พิศ เพิ่มพูน
2545การนำเสนอแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2554การนำเเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6สุภัชชา โพธิ์เงิน
2543การวิเคราะห์เพลงที่ใช้ในกิจกรรมการสอนร้องเพลงในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานครยุพิน รัตน์เถลิงศักดิ์
2551การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองโดยใช้จังหวะเซิ้ง และจังหวะตึ่ง นง : รายงานการวิจัยสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ; กีฏะ เพิ่มพูล
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวิญญู ทรัพยะประภา
2554ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบรรเลงระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ต่อทักษะการบรรเลงรายบุคคลและการบรรเลงเป็นกลุ่มของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2กีฏะ เพิ่มพูล
2545ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของ Kodaly ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมพงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล