Browsing by Subject ตราสารหนี้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การประเมินภาระผูกพันของรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจโดยใช้วิธี Contingent claims approachอโณทัย ป้อมงาม
2545การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารตลาดซื้อคืนตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนรินทร์ ปรีชา
2557การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ด้วยวิธีคอปปูลามูลค่าความเสี่ยงและวิธีคอปปูลาค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินกุสุมา โคจร
2557การเคลื่อนไหวของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจรัตนาภรณ์ กุลชูศักดิ์
2554ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนอิสลาม : ศึกษากรณีตราสารศุกูก (Sukuk)วรวิมล จันทรทอง
2550ผลกระทบของการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน ต่อความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยสาริศา โคตะวีระ