Browsing by Subject บทบาทที่คาดหวัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010A study of working experiences, outstanding characteristics and suitable roles of female engineers in Thailand construction industry : a case study of female civil engineersNuanthip Kaewsri
2546การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนอุษนันท์ อินทมาศน์
2543การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานครวรรณวิสา คำแฝง, 2519-
2547การสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบุคคลในวงการบันเทิงเข้าทำงานทางการเมืองสุภาภรณ์ สุธรรมโกศล, 2524-
2541การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง ในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539สมทรง นิลน้อย
2526ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับบทบาทของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6เกษม สุตตสันต์
2555ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของบรรณารักษ์พ้นพันธ์ ปิลกศิริ
2527ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาต่อบทบาทของตนในกิจกรรมของชุมชนศิริพร เนติบัณฑิต
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในงาน ความคาดหวังในบทบาท บริบทการสนับสนุนกับการปฎิบัติงานท่ีปลอดภัยตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครภาวนา ประดิษฐ์, 2504-
2537ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง พฤติกรรมเผชิญสถานการณ์ชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดในบทบาท ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขศุกร์ใจ เจริญสุข
2532บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในการฝึกอบรมตามการรับรู้ ของหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิวัฒน์ บุตรากาศ
2533บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของครูและนักเรียนเฉลิมชัย วาสะสิริ
2534บทบาทของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครู ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์สุกัญญา ศรีเมืองธน
2552บทบาทที่คาดหวังของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลรัฐศิริพร ลวณะสกล
2537บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามทัศนะของนายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในเขตการศึกษา 6ศิริ ชำนิเกษตร
2550บทบาทหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560)วิภาวรรณ บัวสรวง
2550บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560)น้ำฝน โดมกลาง
2545ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทตามความคาดหวังของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 8ชาติชาย ตันติวุฒิวร
2530ลักษณะที่พึ่งประสงค์ของศึกษาธิการอำเภอตามความคิดเห็น ของศึกษาธิการอำเภอ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในภาคกลางสุปิติ ขุนภักดี
2533ลักษณะที่เป็นจริงและลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตามทัศนะของตนเอง ครู และผู้ปกครอง เขตการศึกษา 11สุระศักดิ์ ฉายขุนทด