Browsing by Subject Facility management

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรภาณุ สุวรรณอาศน์
2551การบริหารทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนนานาชาติ : กรณีศึกษา 6 โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครธงชัย สัญญาอริยาภรณ์
2556การบริหารทรัพยากรกายภาพสาหรับอาคารอยู่อาศัยรวมณัฐวรเศรษฐ์ วัฒนผาสุก
2553การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานให้เช่าระดับ เอ : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 15 อาคาร ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานครธงชัย ทองมา
2554การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกชุมชน เพื่อการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในชนบท : กรณีศึกษา ตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรีฐิติพันธ์ ภูมิอภิรัตน์
2552การพักอาศัยเพื่อกิจกรรมการพัฒนาจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบเป็นคณะกับแบบรายบุคคลปิยะพร พัฒนาสิทธิเสรี
2555การศึกษาการขนส่งสินค้าข้ามแดนและพัฒนาดัชนีชี้วัดการอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าส่งออกที่จุดผ่านแดนปิลันธ์ พรายทองแย้ม
2555การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอรุช สวัสดิ์รณภักดิ์
2558การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรกายภาพท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2549-2557กรณีศึกษา : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสิรวีร์ พราหมณ์สุวรรณ
2553ปัญหาและแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)นที รักษาเจริญ
2553ระบบคอมพิวเตอร์จัดการการทำงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน : เครื่องมือสำหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพณัฐสิทธิ์ ทองคำฟู
2557ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่พักรอตรวจส่วนงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัทมา แซ่หยี่
2551สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้พิการรัฐพล ปัญจอาภรณ์
2554แนวทางการจัดการสระว่ายน้ำ : กรณีศึกษา ลุมพินี คอนโดมิเนียมปัญจารีย์ ธาราโชติบูรณ์