Browsing by Subject กองทุนรวม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Fund Flows and Asset Allocation Behavior of Mutual Fund InvestorsBhutorn Sukwanitch
2015SMART MONEY EFFECT OF RMF AND LTF FLOWSPaween Praweenwongwut
2540การทดสอบพฤติกรรมการบริหารการลงทุนของกองทุนรวมอัครนันท์ คิดสม
2522ธุรกิจกองทุนรวมในประเทศไทยจูงใจ กอไพศาล
2553ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)ภัทธิรา เจริญชาศรี
2541ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของประชาชนปวิกร จุณณานนท์
2544ปัจจัยที่กำหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนสิริ ประสมศักดิ์
2542ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนศุภพงษ์ สวภาพมงคล
2560ปัญหาการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีปนัดดา ธนวงศากุล
2542พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวมนคร เหลืองรวงทอง
2543พฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนปิด และผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์สรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ