Browsing by Subject การก่อสร้าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019CONSTRUCTION METHOD OF THE TRADITIONAL PGA K'NYAU'S HOUSE. A CASE STUDY OF CULTURAL HOUSE BANNPONGLUEK-BANGKLOY VILLAGE, KAENG KRACHAN DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE.-
2012Development of international strategic planning for Malaysian contractorsNur Soleha Binti Abdul Rahim
2554การจัดการความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติปฏิภาน จิตรฐาน
2556การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในบริษัทผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน กรณีศึกษาบริษัทรับเหมางานตกแต่งภายในอภินันท์ วิชญธาดา
2542การประเมินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยบล็อกดินซีเมนต์สิงหราช มีทิพย์
2542การประเมินความเสียหายจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อผิวจราจรศาศวัต ภูริภัสสรกุล
2554การปรับปรุงข้อกำหนดสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหาวัสดุในโครงการก่อสร้างกิติยา ไกรสรกุล
2545การวิเคราะห์เงื่อนไขในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยใช้ชิ้นส่วนเสา และคานคอนกรีตสำเร็จรูป และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กลวง : กรณีศึกษาโครงการพิมานชล 2 เฟส 3 จ. ขอนแก่นดนุชา สุนทรารชุน
2550การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทยพจน์ หาดแก้วสกุล
2543การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไขธราดล สุธีรภัทร์
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าจ้างและปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราค่าจ้างแรงงานก่อสร้างโตมร หลินหะตระกูล
2553การศึกษาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูงพิชา ศรีพระจันทร์
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง
2524การออกแบบโรงฝึกงานสำหรับโรงเรียนการช่างอุตสาหกรรมวิชา ธีระอนุวัฒน์
2552การเปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระหว่างระบบดั้งเดิมกับระบบเสาและคานสำเร็จรูปและระบบผนังสำเร็จรูป : กรณีศึกษา โครงการเพอร์เฟคพาร์ค จังหวัดนนทบุรีวรายุทธ อินอร่าม
2540ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้างวัชระ เพียรสุภาพ
2555ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานครอมร พรหมสถิต
2540ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสุภชัย อำนวยสมบัติ
2544พฤติกรรมของสารละลายโพลีเมอร์ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกในชั้นดินกรุงเทพฯธยานันท์ บุณยรักษ์
2544พฤติกรรมแรงเสียดทานและการเคลื่อนตัวของดินจากการดันท่อในชั้นดินกรุงเทพฯกิตติศักดิ์ เกิดสม, 2519-