Browsing by Subject การก่อสร้าง -- การประมาณราคา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารด้วยวิธีมอนติคาร์โลวิบูลย์ สุรสาคร
2533การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยในการประมาณราคา งานอาคารวรศักดิ์ ทวีกิจการ
2546การพยากรณ์ดัชนีราคางานก่อสร้างด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมณัฐชาต คำศิริตระกูล, 2523-
2545การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจ้างภาคเอกชนในการสำรวจและออกแบบงานทางณัฐพล แก้วเจริญวงศ์
2550การศึกษาผลกระทบจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจริยา ธีระเกษมสุข
2550การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชนสุพจน์ อุปริมาตร
2543การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเจษฎา สารสินพิทักษ์
2552แนวทางการวัดปริมาณงานเพื่อใช้สำหรับประมาณราคางานบูรณะอาคารปกรณ์ สุตตเขตต์