Browsing by Subject การข่มขืน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลกระทบจากการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 ต่อความผิดฐานอนาจารศิวดี เกิดเจริญ
2548พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อข่มขืนของวัยรุ่นหญิงในสยามแสควร์ลดาวัลย์ รุ่งเรืองพัฒนา
2552มาตรการทางอาญาในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการถูกล่อลวงในทางเพศโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสุพัตรา สถิตย์จันทรากุล
2553เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืนกรองทอง แก้วน้อย; พิชญา นาวีระ; รตานา ยุสุวพันธ์
2528เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวิธีวิเคราะห์ปัญหาข่มขืน และรูปการความรุนแรงทางเพศสุชีลา ตันชัยนันท์
2552เหยื่อข่มขืนหญิงในโลกทัศน์ของพนักงานสอบสวนชายวิชชุตา อิสรานุวรรธน์
2551แนวความคิดเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรานิธิ เมทินีวงศ์