Browsing by Subject การควบคุมความสูญเปล่า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Defect reduction in vintage car repaintingChakraphol Chulajata
1965Design and construction of a 20-ampere 220-volt single-phase variable inductor with minimum lossesKoomchoak Biyaom
2544การควบคุมวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตสวิตซ์เทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์
2551การจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยอาศัยขั้นตอนวิธีพันธุกรรมศุภศิษฐ์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
2518การบ่งชี้ลักษณะความสูญเปล่าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลวรรณี สัตยวิวัฒน์
2552การปรับปรุงกระบวนการบรรจุและปิดผนึกปลายหลอดสำหรับหลอดบรรจุเครื่องสำอางกฤษณ์ชัย สร้อยระย้า
2543การปรับปรุงกระบวนการวัดปริมาณน้ำมันของเรือขนส่งน้ำมันเริญ ทิฏฐิวิสุทธิ์
2553การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์ยุภาพร เนตรโสภา
2546การปรับปรุงการประกันคุณภาพในกระบวนการ เพื่อลดของเสียในการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตฐิติวุฒิ ลิ่ววานิช
2553การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้าศักดา วิริยะภาพ
2543การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์
2545การพัฒนาดัชนีชี้วัดการบริหารจัดการ ของโรงงานผลิตและนำเข้าชุดฝึกระบบอัตโนมัติเพื่อการศึกษาธนพล ศรีจามจุรีย์
2546การพัฒนาต้นแบบในการลดความสูญเปล่า 7 ประการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอางยุทธศักดิ์ บุญศิริเอื้อเฟื้อ
2544การพัฒนารหัสตัวบ่งชี้ เพื่อลดเวลาสูญเปล่าในสายการผลิตธันยพร มะโนประเสริฐกุล
2543การพัฒนาระบบการบริหารการผลิตเพื่อการลดความสูญเสียพรเลิศ ลักษณเชษฐ์
2546การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในส่วนการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธารชุดา อมรเพชรกุล
2550การพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับหน้ากากวิทยุรถยนต์มานพ วงษ์ปราชญ์
2548การพัฒนาแนวทางในการลดเวลานำของการผลิตในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เทพฤทธิ์ นทีรัยไทวะ
2544การลดการสูญเสียของเอกเซอร์จีในเครือข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้เทคโนโลยีพินช์กมลทิพย์ อัศวเดชวุฒิ
2545การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตกระป๋องโดยประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกมาอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว, 2522-