Browsing by Subject การคุ้มครองผู้บริโภค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2523กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาวิชช์ จีระแพทย์
2547กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศราวุฒิ ตรีศิริรัตน์, 2521-
2560การคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงินในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยปัญญ์รวี อยู่เอนก โพธิวัฒน์
2540การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจจัดสรรที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเอสโครว์ไพรัช วิเศษศิริลักษณ์
2539การตรวจพิจารณาโฆษณายาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเยาวเรศ อุปมายันต์
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชนณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี
2547การรณรงค์เพื่อลดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนศาลายาณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518-
2551การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภัควดี ทั่วจบ
2540ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปกป้องสิทธิของตนเอง จากข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมนลินี ตันจิตติวัฒน์
2551ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้บริโภคต่อการวางตราสินค้าสุทธิพงษ์ ธัญญานุรักษา
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคมรกต วัฒนะวิรุณ
2539ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522อิทธิพร แก้วทิพย์
2561ผลกระทบของผู้ประกอบการและผู้บริโภคจากการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ไขมันทรานส์ศุทธินี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2556มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย
2561แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับใบสั่งยาเพื่อไปซื้อยานอกสถานพยาบาล : ศึกษากรณีโรงพยาบาลเอกชนภารดี เตชะศิระประภากุล