Browsing by Subject การจัดการน้ำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Capacity building model for local governmental agencies on sustainable tourism development adapting to climate changeWanvicechanee Tanoamchard
2015WATER MANAGEMENT CONFLICT IN PERI-URBAN AREA: A CASE STUDY OF LANTAKFA, NAKHON CHAISI, NAKHON PATHOMKhemarin Pensaengon
2551การจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำตะคองแบบบูรณาการเสาวนีย์ วิจิตรโกสุม
2551การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรังปิยะวัตน์ พรหมรักษา
2546การวางแผนจัดสรรน้ำภายใต้การใช้น้ำร่วมในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตรดนัย จำปานิล
2552ความร่วมมือระหว่างรัฐในระบอบการจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีแม่น้ำยูเฟรตีส-ไทกริสและแม่น้ำโขงวีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ
2549ผลกระทบของการดำเนินงานเขื่อนเจ้าพระยาต่อสภาพชลศาสตร์น้ำหลากในบริเวณที่เหนือน้ำสุธรรม วิสุทธิเมธีกร
2556รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ำชุมชนกรณีศึกษาลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่เชาวลิต สิมสวย
2539แนวทางการจัดการน้ำสำหรับการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองเมธาพันธ์ ชาลีกุล
2554แบบจำลองการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำระยอง / คลองใหญ่จุลจักร โอภานุรักษ์
2552แบบจำลองการใช้น้ำเพื่อการจัดการน้ำในระยะการเติบโตทางลำต้นและใบของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินร่วนเหนียวภัคพรรณ พานิช