Browsing by Subject การจัดการป่าไม้ -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2534กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าอนวัช ยาวิชัย
2550การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการป่าชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่วิภาพรรณ ธาติ
2558การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1ศยามล เจริญรัตน์; ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ; รัศมี เอกศิริ
2543ปัญหาการเมืองเรื่องนโยบายป่าชุมชนในประเทศไทย : ศึกษากรณี ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
2551รายงานการประเมินและติดตามผลโครงการส่งเสริมการผลิตถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; อเนกพล เกื้อมา; สันต์ชัย รัตนะขวัญ