Browsing by Subject การจูงใจ (จิตวิทยา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 83  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013FACTORS AFFECTING CAREER CHOICES OF GRADUATING SENIORS : A COMPARATIVE STUDY BETWEEN KOREAN AND THAI STUDENTS IN COLLEGE OF HUMANITIES AND ENGINEERINGChitrada Deeprompong
2556กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชาวดี ภิญโญทรัพย์
2543การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคมนนทพรรณ เอกตาแสง, 2515-
2555การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงานเจณิกา วังสถาพร
2558การทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วยระดับความเป็นกิจวัตรของงานโดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรส่งผ่านและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การเป็นตัวแปรกำกับกิตติพงษ์ อินทราพงษ์; พิชญุตม์ จุลศักดิ์ศรี; ธนากร เรืองเดช
2543การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ตามทฤษฎีแรงจูงใจเลอลักษณ์ ศรีเกษมศิรา, 2517-
2556การประยุกต์เครือข่ายสังคมเข้ากับระบบกระแสงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของคนทำงานอานิก ยี่รัญศิริ
2557การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขรัชนีพร ไชยมิ่ง
2555การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธีสุกิจ ทวีศักดิ์
2534การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2543การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครจาริณี จันทร์ศรี
2548การศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
2554การศึกษาปัจจัยทางทัศนวิสัยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เข้ารับบริการในสปาภาคภูมิ ดิสนีเวทย์
2510การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจให้สัมฤทธิ์ผลกับการอบรมสั่งสอน ของบิดามารดาตามทัศนะของเด็กวัยรุ่นไทยและเด็กวัยรุ่นลูกจีนเพราพรรณ ประพิตรภา
2552การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
2552การสื่อสารเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์สัณห์สิตา โล่สถาพรพิพิธ
2553การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครธีรพงศ์ ไศลสุข
2542การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้จุดจูงใจเชิงเหตุผลกับจุดจูงใจเชิงอารมณ์ในโฆษณาที่มีเด็กเป็นผู้นำเสนอสารนิภาพร กุลสมบูรณ์
2546การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนประถมศึกษา ที่มีขั้นตอนการยอมรับคอมพิวเตอร์ต่างกัน : การวิจัยรายกรณีสุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ แรงจูงใจในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานครชัชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์, 2515-