Browsing by Subject การดำเนินชีวิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015SUSTAINABLE LIVELIHOODS OF ANDAMAN COASTAL COMMUNITIES IN THAILAND THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISMRachakorn Wachirasirodom
2554การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ใช้การคิดไตร่ตรองและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจุฑารัตน์ คชรัตน์
2550การศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหารตวงพร ศรีชัย
2530การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาคสมร แต่งบุญงาม
2556การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โล่งว่างภายในวัดริมน้ำ เพื่อรองรับกิจกรรมงานประเพณีประชุมชน กรณีศึกษาวัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสฎฐวุฒิ บำรุงกุล
2552ความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกของเยาวชนกระทำผิด ที่เตรียมออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางดวงกมล สมบูรณ์พงศ์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวและองค์การความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตด้านต่าง ๆชัยพร ภัทรวารีกุล
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่นที่มีรูปแบบความผูกพันแตกต่างกันพันทิพา หันหาบุญ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบกับความพึงพอใจในชีวิตโดยมีการผัดวันประกันพรุ่งเป็นตัวแปรส่งผ่านธนนันท์ เจียมจุฬาลักษณ์; เมธ์วดี ปรารถนาสัตย์; กัญญพัชร์ สรัลรัชตนนท์
2552ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยสิทธิพร ครามานนท์
2545ประสิทธิผลของโครงการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตต่อสมรรถภาพ ในการทำงานในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่โสภิดา รัตนพฤกษ์
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะวัยผู้ใหญ่วไลพรรณ เอี่ยมกมล
2547รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่นอัญชัน สันติไชยกุล
2546รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทำงานเกษรา เกิดมงคล
2542รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานครกิ่งรัก อิงคะวัต
2542รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พรกมล รัชนาภรณ์
2552เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการแนะแนวการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในเว็บไซด์ hi5.comแอนนิรา นิราช
2546เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธศิริกุล ดำรงมณี, 2506-
2555เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต