Browsing by Subject การตั้งถิ่นฐาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Changes in urban Bangkok 1855-1909 : the impact of the settlement of the British and their subjectsMalinee Khumsupha
2015Influx and impact of western settlement in Phuket (2004-2014) : a case study of Ban Saiyuan, Tambon Rawai, Amphoe Mueng Phuket, Changwat PhuketSudrudee Bamrung
2545การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / เสาวนีย์ วิจิตรโกสุมเสาวนีย์ วิจิตรโกสุม
2549การฟื้นฟูชุมชนหัตถกรรม ตำบลหายยา จังหวัดเชียงใหม่วงศ์กาญจนา กาญจนาประโชติ
2529การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์นิตยา กัทลีรดะพันธุ์
2543การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีกนกพร วิวัฒนาการ
2547การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิมในกรุงรัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษาชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดินพรหมพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2522-
2554การเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื้นของที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน้อย กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัทรพล ตั้งกลชาญ
2551การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่วันวิสาข์ มหิทธิหาญ
2550การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนปัฐมา ชูประเสริฐ
2557ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครศิวกร พิเศษนิธิโชติ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของนกแอ่นกินรังในลุ่มน้ำปากพนังสุรดี บุญญานุศาสน์
2552พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนอูรักลาโว้ยในพื้นที่ภูเก็ตจากมุมมองนิเวศวัฒนธรรมเมธิรา ไกรนที
2546พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนวัดราชาและชุมชนบ้านญวนสามเสน กรุงเทพมหานครกฤษณา ชมภูหอม
2545รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนพดล ฐิติพงษ์พานิช
2540รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้มีอาชีพ รับจ้างขนสินค้าย่านปากคลองตลาดธีรวัฒน์ โป่งรักษ์
2557รูปแบบพื้นที่และการใช้พื้นที่ของย่านพาหุรัด กรุงเทพมหานครพัลยมล หางนาค
2552สภาพที่อยู่อาศัยกับความเป็นเครือญาติในชุมชนเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงครามลัดดาวัลย์ ตระกูลรัมย์
2543แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนเกาะสีชังนิติ สุนทรวิเศษ
2537แนวทางการพัฒนาบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวินัย ภูมิพิทักษ์กุล