Browsing by Subject การทดสอบความสามารถ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010A study of raters’ background knowledge, rater training and other factors affecting their decision making in rating Thai plots’ English speaking proficiencySutas Dejkunjorn
2551การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมสำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานศศิภพ จิตรกร
2551การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อนันดา สัณฐิติวณิชย์
2530การวิเคราะห์ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการวินิจฉัย การพยาบาลลัดดา เซี่ยงเห็น
2514การศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบคัดเลือกและคะแนนฝึกอบรม ของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์
2533การศึกษาและการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)อรสา รุ่งแสง; วารุณี จันทราวัฒน์
2524การสร้างแบบสอบทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลสำหรับนิสิตนักศึกษาวารินทร์ มรรคประเสริฐ
2549การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบจากการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบขั้นแรก อัตราการใช้ข้อสอบซ้ำ และเกณฑ์ยุติการทดสอบที่ต่างกันสิริลักษณ์ เกษรปทุมานันท์
2529การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักเรียนโปรแกรมช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพณรงค์ ภูมิสวัสดิ์
2529การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักเรียนโปรแกรมช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพณรงค์ ภูมิสวัสดิ์
2551การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตามทฤษฎีของสโตลซ์ระหว่างมาตรประมาณค่ากับแบบวัดชนิดสถานการณ์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาคภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม
2549การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกันพิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์
2533การเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ ของแบบจำลองโลจีสติก 3 พารามิเตอร์ ระหว่างวิธีแมกซิมัมไลค์วิฮูด วิธีฮิวริสติก และวิธีของเบย์ในแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบความถนัดวิชุดา บัวคง
2554การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามระหว่างดัชนีพาสเกลจีสแควร์และดัชนีเอสไคสแควร์ทั่วไปธีรนุช จาบประไพ
2523การใช้ความเร็วและความถูกต้องของกระบวนการประมวลข่าวสาร วัดความสามารถทั่วไปทางสมองภัทรินทร์ ดิสสระ
2521การใช้แบบทดสอบวัฒนธรรมเสมอภาควัดความสามารถทางสมองโดยทั่วไป ของเด็กไทยวัยรุ่นในเขตการศึกษาสิบสองพจมาน แสงรุ่งโรจน์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนภาษา ความถนัดทางวิชาชีพ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาบุษยา ลิ้มทิพย์ดารา
2524ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบสอบความสามารถทางสมอง กับคะแนนจากแบบสอบความสามารถทางกีฬาฟุตบอลวรพจน์ อาษารัฐ
2524ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบสอบความสามารถทางสมอง กับคะแนนจากแบบสอบความสามารถทางกีฬาฟุตบอลวรพจน์ อาษารัฐ
2524ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถทางพุทธิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พิมพา แซ่ลิ่ม