Browsing by Subject การทำงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Performance indicator development for pharmacovigilance system in ThailandWanida Kaewpanukrungsi
2525การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ศรีลักษณ์ สง่าเมือง
2550การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงานจากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงานประพิมพา จรัลรัตนกุล
2542การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานีชาตรี บวรเวสสะ
2552การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงานชัยยุทธ กลีบบัว; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2550การรับรู้ภาพลักษณ์และการนำเสนอตนเองในด้านหน้าที่การงานของผู้หญิงโสดวรางคณา รัตนประสิทธิ์
2539การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกนาถสุภางค์ ไกรอาบ
2528การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์พรเลิศ อ่วมพ่วง
2539การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล
2518การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุติมา สัจจานันท์
2557การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนไทยกับครูในโรงเรียนชั้นนำระดับโลกรัชนีวรรณ เทียนทอง
2537การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์เทศบาล และเมืองพัทยาระหว่างเทศบาลที่มีขนาดต่างกันสมสิทธิ์ จิตหาญ
2531ความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดธำรง อมโร
2553ความตั้งใจที่จะลาออกและความพึงพอใจในงาน : การวิจัยแบบผสานวิธีแพรวพรรณ พุกพันธ์; วราภรณ์ เอื้อเสริมพงศ์; อัชณา ศีลเภสัชกุล
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย คุณลักษณะของงานกับการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรังสิมา ศรีสุพรรณ, 2510-
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในงาน ความคาดหวังในบทบาท บริบทการสนับสนุนกับการปฎิบัติงานท่ีปลอดภัยตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครภาวนา ประดิษฐ์, 2504-
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจในตน คุณค่าของงาน บรรยากาศองค์การ กับการปฏิบัติ บทบาทอิสระในการปฏิบัติการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไปดารณี พันธ์ศรี
2553ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศและความพึงพอใจในงานของคนวัยทำงานปาณัท เลิศสิทธิพันธ์; สุธาทินี เหรียญราชา
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2507-