Browsing by Subject การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไพลิน ปิยวนิชพงษ์
2544การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
2551การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
2546การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีชุมชนย่านบางลำพูวิมลสิริ เหมทานนท์
2542การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิลสา สินสิริ
2551การศึกษากระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนันท์ปพร สิทธิยา
2552การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอาภาพร กระโหมวงศ์
2552การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อนของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครวรวิทย์ อุ่นจิตร
2541การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชนพรัตน์ มุณีรัตน์
2545การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์, 2521-
2539ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการเผยแพร่แนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศรัณย์ สิงห์ทน
2551ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอัมพวายานุมาศ สร้อยเสือ
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนไทยจารุเนตร วิเศษสิงห์
2540ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีปิยนุช คงวิทยากุล
2551ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหารประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์; สมบัติ กาญจนกิจ
2549ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นันทนา เดชกำธร
2540องค์ประกอบที่ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครศกลวรรณ พาเรือง
2553แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์
2553แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีอินทุอร รัตนบรรพต
2552แนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครธนพล แก้ววงษ์