Browsing by Subject การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2015SUSTAINABLE LIVELIHOODS OF ANDAMAN COASTAL COMMUNITIES IN THAILAND THROUGH COMMUNITY-BASED TOURISMRachakorn Wachirasirodom
2553การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราอทิตยา แก้วพิลา
2556การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยววิชุดา สายสมุทร
2549การบริหารจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา หมู่บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมายุทธนา สมลา
2546การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและชุมชนคลองบางเชือกหนัง กรุงเทพมหานครธีระศักดิ์ ลอยศักดิ์
2552การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอาภาพร กระโหมวงศ์
2551การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงศุภกร ประทุมถิ่น
2556มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์ฟารีดา หมัดเหล็ม
2555รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนพรัตน์ ศุทธิถกล
2552รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนตลาดน้ำยามเย็น อัมพวาเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
2553แนวทางการจัดการท่องเที่ยว ตลาดน้ำหมู่บ้านปางช้างอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศรัญญา ศรีทอง
2556แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนรอบตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครปรียาภรณ์ รัตนพงษ์