Browsing by Subject การนิเทศการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 104  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015DEVELOPMENT OF A BLENDED LEARNING SUPERVISION MODEL TO ENHANCE ENGLISH-MAJORED STUDENT TEACHERS' REFLECTIVE ABILITY AND TEACHING PERFORMANCEPonsawan Suphasri
2538กระบวนการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานวิไลวรรณ พรศิวาลัย
2522กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอนของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอน ในวิทยาลัยครูกฤษณ์ ศิริพงษ์
2546กัลยาณมิตรนิเทศสุมน อมรวิวัฒน์
2528การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลยสุชาติ ศรีสุวรรณ
2524การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครนิตยา ปรีชาหาญ
2525การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพธิดา หอวัฒนกุล
2532การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ตามโครงการอนุบาลชนบท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติสมมาศ ประทุมวัลย์
2529การดำเนินงานนิเทศการฝึกสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะกรณีวาณี เอี่ยมศรีทอง
2548การดำเนินงานนิเทศด้านวิชาการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออกบุษยา ปิยารมย์
2516การติดตามผลการนิเทศการศึกษาสายวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาจุไรรัตน์ หมั่นพงษ์สถาพร
2520การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลของอาจารย์ปฏิบัติการคลินิคในสถานศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐจุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธุ์
2533การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 11วีระ พลอยครบุรี
2529การปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนสำเริง กองแก้ว
2525การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 9ศุภลักษณ์ คูหาทอง
2529การปฏิบัติงานนิเทศทางวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย ตามการรับรู้ของตนเองและครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพวงพยอม ศรีหาบัติ
2530การปฏิบัติงานนิเทศวิชาสุขศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย ตามการรับรู้ของตนเอง และครูสุขศึกษาสุขุม ขันแก้ว
2547การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนวิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503-
2524การปฏิบัติจริงในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการประชา สิกขปัญญา
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ทัศนคติเชิงบวกต่อการนิเทศของครูศิริเดช เทพศิริ