Browsing by Subject การบรรจุหีบห่อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2013PROPERTIES OF POLY(LACTIC ACID)/NATURAL RUBBER/THERMOPLASTIC STARCH BLOWN FILMSNuengruthai Jaitrong
2543กลยุทธ์การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารการตลาดของขนมขบเคี้ยวนฤมล ทองเจริญชัยกิจ
2544การกำหนดความหนาและชนิดขององค์ประกอบของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น สำหรับใช้เป็นบบจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปรธิดา ตติยไพบูลย์
2544การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสาทิต เต็มนาที
2546การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2554การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็งจุฑามาศ รัตนกุล
2557การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการติดฉลากภูธิป อินทรักษ์
2556การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอมมิรา โกมลวณิช
2552ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการบรรจุกล่องหลายมิติเข้าตู้คอนเทนเนอร์ปิยธิดา สุวรรณสันติสุข
2546ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับการค้นเฉพาะที่สำหรับปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติจิระเดช พลสวัสดิ์
2552บรรจุภัณฑ์กระดาษจากปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัยสมพร ชัยอารีย์กิจ; กุนทินี สุวรรณกิจ; สิริวรรณ พัฒนาฤดี; กัลยา เชิดหิรัญกร
2556ผลของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มนาโนคอมพอสิตต่ออายุการเก็บรักษา องค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการขจัดรีแอกทีฟออกซิเจนสปีชีส์ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4บุษรินทร์ วรรณบุษปวิช