Browsing by Subject การบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจบุคคลให้มาบริจาคอวัยวะทวีป ลิมปกรณ์วณิช, 2517-
2537การศึกษาความรู้และเจตคติของพยาบาลประจำการ ต่อการพยาบาลผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครวิลาวรรณ ศรีงาม
2556การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแคลคูเลทเต็ดพาเนลรีแอคทีฟแอนติบอดี้และโฟลไซโตเมทรีเบสพาเนลรีแอคทีฟแอนติบอดี้ในผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายไตพิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์
2547ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการบริจาคอวัยวะของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจุฑามาส ปิ่นมงคล, 2518-
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผู้เสียชีวิตวรภัทร์ สังข์น้อย
2556โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะวรวรรณ ลีชวโลทัย