Browsing by Subject การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การนำเสนอกระบวนการเสริมพลังชุมชนในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณัฐปภัสร์ วรธันย์ผาสุข
2521การบริหารงานอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอปลาปากวินชัย ประไพพิศ
2511การปกครองรูปอำเภอในจังหวัดพระนครสำเริง ปุณโยปกรณ์
2522ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ถาวร พรหมมีชัย
2518ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอนิพนธ์ คำพา
2532สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของนายอำเภอ กับระดับการประสานงานภายในอำเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยสุวรรณ พิณตานนท์