Browsing by Subject การบริหารองค์การ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นแนวคิดการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการสิริยากร กองทอง
2556การจัดการด้านกายภาพวัด : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกายศิริขวัญ แววนิลานนท์
2556การจัดการสโมสรว่ายน้ำที่เป็นสมาชิกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพ มหานครเกียรติศักดิ์ รัสมี
2556การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช
2556การตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาการขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2544ชนกพร ดีมาก
2556การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิก กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกในจังหวัดภูเก็ตพิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ
2524การศึกษาปัญหาการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมพิทยาธร นิมมานวรวุฒิ
2556การศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานครทวีพงศ์ คงมา
2556การเปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์อนุกรมเวลาระหว่างตัวแบบผสมและตัวแบบเดี่ยวภัทร วรภู
2559ความผูกพันในองค์การ : ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนันต์ มณีรัตน์
2552ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์
2524ความอยู่รอดขององค์การ : กรณีเรื่องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสัตตบุศย์ เมฆวิชัย
2555พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)ภัฏ กรวิกนพดล
2535ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภารัชนี ยุตรินทร์
2556สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสรรญกฤต ศรีสงสาร
2556เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการน้ำท่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตลิ่งชัน กรุงเทพและชุมชนคลองโยง นครปฐมในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2554สุรชัย ฝั้นแก้ว