Browsing by Subject การปรับตัว (จิตวิทยา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานครภาสนันทน์ อัศวรักษ์
2545การปรับตัว กลวิธีการเผชิญปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1เปรมพร มั่นเสมอ
2557การปรับตัวของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทยนิลญา อาภรณ์กุล
2552การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานครรุจิรัตน์ กำมะหยี่
2554การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานไทยย้ายถิ่นพรวิภา เหาตะวานิช
2556การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช
2540การปรับตัวในวิชาชีพของพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการฟื้นพลังของครูโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ทางปัญญา : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครูธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
2553การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสุธีรา นิมิตรนิวัฒน์
2540การพัฒนาแบบวัดการปรับตัวกับเพื่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อารีย์ บัญญัติ
2553การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตวราพร เอราวรรณ์; โชติกา ภาษีผล; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2554การยอมรับและการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัวปิยะพิมพ์ กิติสุธาธรรม
2554การรับรู้ภัยคุกคามทางเพศและการป้องกันตนเองของพนักงานสตรีที่ทำงานกะกลางคืนเฟื่องลดา แผลงศร
2546การศึกษาการประเมินสถานการณ์ความเครียด การเผชิญความเครียดและผลลัพธ์การปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติกมนัสวี จำปาเทศ
2557การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของมารดาเด็กออทิสติกที่นำเด็กมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ณ สถาบันราชานุกูลศรสลัก นิ่มบุตร
2548การศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิอิทธิรัฐ สินารักษ์
2539การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครวราภรณ์ นิธีจันทร์
2545การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะที่ไม่ปรากฏอาการและระยะที่ปรากฏอาการอรุณ แก้วเกตุ
2512การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว ในโรงเรียนของนักเรียนที่มาจากครอบครัวชั้นกลางและชั้นต่ำฉวี กาหยี
2512การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว ในโรงเรียนของนักเรียนที่มาจากครอบครัวชั้นกลางและชั้นต่ำฉวี กาหยี