Browsing by Subject การปลูกถ่ายเซลล์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ASSOCIATION BETWEEN HLA CLASS I, KIR GENOTYPES AND MISSING KIR LIGAND AND CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES RECEIVING HLA-IDENTICAL HSCTSriprapai Khanuntong
2558การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดผิวกระจกตาโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ; งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ; นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา; อุษณีย์ เหรียญประยูร
2553การศึกษาหลอดเลือดและเส้นประสาทที่เข้าสู่กล้ามเนื้อที่นิยมใช้ในการปลูกถ่ายกล้ามเนื้อดาวินี ชิณวงศ์
2559ผลของกิจกรรมการพยาบาลตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะเซลล์ของผู้บริจาคทำปฏิกิริยาต่อเซลล์ของผู้ป่วยแบบเฉียบพลันในมารดาของผู้ป่วยเด็กหลังได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอัจราภรณ์ เครือจันทร์