Browsing by Subject การป้องกันข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561Thailand Data Protection Guidelines 1.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2562Thailand Data Protection Guidelines 2.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2563Thailand data protection guidelines 3.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2564Thailand Data Protection Guidelines 3.0 Extension : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ; ปริญญา หอมเอนก; อนันต์ โซนี่; ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ
2564Thailand data protection guidelines 3.1 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; ชวิน อุ่นภัทร; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2564Thailand data protection guidelines 3.2 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและสถิติชวิน อุ่นภัทร; ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
2555การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลซึ่งแสดงเอกลักษณ์บุคคลฐาปณีย์ รติจารุภัทร
2564การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)ภัทรียา สุรัตวิศิษฏ์
2562การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจสถาบันการเงิน ศึกษากรณี : คำร้องขอหรือคำสั่งขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากรัฐกิตติพงศ์ หาริเทศ
2560การรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกข่มเหงรังแกบนไซเบอร์ธณัศมนต์ จั้นอรัญ
2565การสร้างสมดุลระหว่างการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานของรัฐของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ศุทธิกานต์ สนขุนทด
2563การสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อเท็จจริงในข้อยกเว้นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลทางกฎหมายอาญาณภัทร์กมล ศรีสกุลภิญโญ
2563ข้อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตในธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข่อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ภัคจิรา ตั้งสุทธิมงคล
2563ข้อพิจารณาตามหลักการประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น (Data Minimization) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information) ของกรมสรรพากรนิสากร ทองประเสริฐ
2553ความรับผิดทางแพ่งอันเกิดจากการล่วงละเมิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอัจจิมา กนกมณีโชติกุล
2563ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์โปลิต สุขสว่าง
2564ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562อริยะ ตังสวานิช
2564ปัญหาการใช้ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบของธนาคารพาณิชย์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทศพร โคตะมะ
2563มาตรการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจในธุรกิจขายตรงที่มีรูปแบบหลายชั้นมนธิดา อัครสามารถ
2562มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยธนนันท์ พืชฟู