Browsing by Subject การฝึกอาชีพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การนำเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนในกรุงเทพมหานครนนท์ อนัคกุล
2516การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในประเทศไทยสภา จันทสาโร
2553การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปวัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสริ
2551การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวิรัช คันศร
2543การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับทักษะการฝึกวิชาชีพ ของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีจินตนา ไพบูลย์
2539การศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพ ของพัฒนากรสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรีบังอร จงสมจิตต์
2549การส่งเสริมทักษะและฝึกอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของผู้หนีภัยจากการสู้รบในพม่า : กรณีศึกษาพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยเอกวุฒิ บุตรประเสริฐ
2545ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุชาดา โพธิฌานนนท์
2513บทบาทของอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ในการพัฒนากำลังคน ในอาชีพแขนงต่าง ๆเล็ก ลัธธนันธ์