Browsing by Subject การพัฒนาตนเอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019SCENARIO OF LEARNING SPACE FOR ENHANCING SELF-DEVELOPMENT OF NON-FORMAL AND INFORMAL TEACHERS-
2523กลุ่มพัฒนาตนแบบมาราธอนกับการพัฒนา "ตน"วิทิตา อัจฉริยะเสถียร
2549การประยุกต์พุทธวิธีในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองของเด็กใน ต.แม่เมาะ จ.ลำปางศรีญาภา ศรีวรนันท์
2545การพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กรุงเทพมหานครชวาลา อรุณสวัสดิ์
2545การพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพสำหรับองค์การพยาบาลในอนาคตรัชนก วันทอง, 2514-
2548การพัฒนาตนเองของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครบุพรรณี มาตรา
2546การพัฒนาตนเองของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนชูชีพ มีศิริ
2550การพัฒนามาตรวัดการพัฒนาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมายพรพิมล จ่างพิพัฒน์นวกิจ
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของแรงงานไทยสำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมรวิกรานต์ นันทเวช
2550การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนชาริณี ตรีวรัญญู
2551การพัฒนาเครื่องมือประเมินเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานครฉัตรลดา พุทธรักษา
2542การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานีชาตรี บวรเวสสะ
2555การวิจัยเเละพัฒนาโปรแกรมประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนิสิตนักศึกษาวิชาเอกประถมศึกษา ตามเเนวทฤษฎีทวิปริทัศน์เเละเเนวคิดปริสีมาที่สามชุลีพร ผมพันธ์
2553การวิเคราะห์การยอมรับและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูหลังการประเมินความรู้ครูของกระทรวงศึกษาธิการฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
2556การศึกษาการดำเนินการนิเทศการสอนและการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชาฤทธี ตัน
2540การศึกษาการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมานิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
2539การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5วันทนา ศิลปิน
2539การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการนิเทศของครูผู้นิเทศในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาเพ็ญศิริ จารุจินดา
2546การศึกษาตัวประกอบการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดของรัฐกฤษณา พุกอิ่ม
2552การศึกษาปัจจัยจำแนกระดับความเต็มใจในการเรียนรู้ของครูปฐมพงษ์ ทะแสง