Browsing by Subject การพัฒนาที่อยู่อาศัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดกิจกรรมชุมชนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 20 โครงการมนตรี ล้อเลิศสกุล
2556การติดตามผลการดำเนินงานโครงการแบ่งปันที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาชุมชนสามยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานครศาสตรา ศรีหาภาค
2556การติดตามผลการดำเนินงานโครงการแบ่งปันที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษา โครงการพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครทิตยา พึ่งสุจริต
2554การเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื้นของที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำน้อย กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัทรพล ตั้งกลชาญ
2555ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
2550ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2552ผลบรรลุและอุปสรรคการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทหอพักเชิงกายภาพ : กรณีศึกษาโครงการเคเคเพลส ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ชนานนท์ หลิวสิริจิรากุล
2552พัฒนาการรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยตามแนวราบในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติระหว่างปี 2516-2549 : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มระดับรายได้ ก. เช่า-ซื้อสรวุฒิ อัครวัชรางกูร
2558พัฒนาการวิธีการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติณพลพัทธ์ เอี่ยวอ่องพัช
2554ศักยภาพของชุมชนในการฟื้นฟูชุมชนที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามธีระ แก่งทองหลาง
2555สภาพการอยู่อาศัยและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย จังหวัดสระบุรีเจษฎา ชัยเจริญกุล
2553แนวทางการพัฒนาอาคารสวัสดิการพักอาศัยข้าราชการตำรวจซอยเฉลิมลาภวัฒนะ งอนหอม
2552แนวทางพัฒนาอาคารสวัสดิการพักอาศัยข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : กรณีศึกษาอาคาร T13 และ T14 เมืองทองธานีพงศ์ธร รัตนประทีป
2557โอกาสและข้อจำกัดในการนำเกณฑ์ ชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco village) มาใช้กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติณัฐพล คุณดิลกกาญจน์