Browsing by Subject การพัฒนาบุคลากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การดำเนินงานการพัฒนาครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 1สุรีย์พร สุนทรศารทูล
2532การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ตามโครงการอนุบาลชนบท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติสมมาศ ประทุมวัลย์
2542การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนฤมล ขันสัมฤทธิ์
2539การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาอรรณพ จีนะวัฒน์
2540การประยุกต์เทคนิคกลุ่มสมมุตินัยแบบปรับปรุงในการศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนาครูประจำการรุ่งทิพย์ ข้องหลิม
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษาพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
2546การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์
2540การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบุญเรียง ขจรศิลป์; สำเนาว์ ขจรศิลป์; พรทิพย์ ไชยโส; ภาณุรัตน์ รัตยาภาส; ทัศนีย์ สหวัฒน์; วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2554การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทรงพล หนูบ้านเกาะ
2556การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ กรมคุมประพฤติธนพร นิธิพฤทธิ์
2561การพัฒนาพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลตติยภูมิวรรนิษา มักมะยม
2552การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจในการทำงานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอาภาพร สิงหราช
2547การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงานสุธีรา ตังสวานิช
2551การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่านหนึ่งนุช คำชาย
2542การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองแบบร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนประถมศึกษาวัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานีชาตรี บวรเวสสะ
2540การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ
2531การศึกษากระบวนการและการติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยสุรศักดิ์ เพิ่มผล
2534การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานครสิทธิชัย ลิ่วเวหา
2527การศึกษาการฝึกอบรมบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยสมชาย มิตรประเสริฐสุข
2528การศึกษาการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยศิริมา ปาณฑุรังคานนท์