Browsing by Subject การพัฒนาสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตลาดเพื่อสังคม : กลยุทธ์สำคัญเพื่อการพัฒนาประชากรสมพล วันต๊ะเมล์
2540การนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาเขตชนบทยากจนในภาคกลางวรรณี ไทยานันท์
2540การศึกษากระบวนการและผลของโครงการสื่อชาวบ้าน เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมในภูมิภาคที่ต่างกัน : กรณีศึกษาคณะละครมะขามป้อมจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
2544การศึกษาโครงการลงทุนเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาผีมือแรงงานธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน
2540การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวบ้าน ในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาสปริยานุช ปัญจวงศ์
2543การเปิดรับข่าวสารด้านพุทธธรรมกับความรู้ ทัศนคติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครพิไล จิรไกรศิริ, 2497-
2550ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรีสมพล ปิดกวงษ์
2534ความสามารถในการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วาสนา แสนโภคทรัพย์
2535รูปแบบขององค์กรและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอนันต์ จรุงวิทยานนท์
2543วาทกรรมการพัฒนาของรัฐไทย : พ.ศ. 2504-2539ชาตรี เพ็ญศรี
2525สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในเขตเมืองปนชนบท : ศึกษาเฉพาะอำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีศิริชัย ศิริกายะ
2550เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล
2539แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองไทยเพื่อทางเลือกในการพัฒนาอังคณา สาธานนท์