Browsing by Subject การพัฒนาอาชีพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013PROPOSED GUIDELINES FOR ORGANIZING NON-FORMAL EDUCATION TO ENHANCE CAREER DEVELOPMENT FOR UNSKILLED WORKERS IN THE KINGDOM OF CAMBODIASomanita Kheang
2543การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวิจิตรา ปัญญาชัย, 2504-
2551การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารสำหรับบุคลากรผู้มีศํกยภาพสูงในองค์กรเอกชนหทัยพร ทิมสว่าง
2555การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทยฐิติมา ประมลบาล
2554การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาภัทราวุธ ขาวสนิท; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวิรัช คันศร
2554การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพแสงโสม กชกรกมุท
2558การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนกัญญารัตน์ จูงพิริยะพงษ์
2550การพัฒนาอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ในประเทศไทยสุชาดา แสงดวงดี
2554การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยเอกจิตตรา ใหญ่สว่าง
2550การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวลัยพร ศิริภิรมย์
2556การศึกษาการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ปราณีต ไชยฤกษ์
2547การสนับสนุนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
2553การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ภัทรวดี วชิรธาดากุล
2547ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเบญจวรรณ ระงับภัย, 2520-
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณชนิดา ชโยปถัมภ์; ณัฐนิช มณีวรรณกุล; ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การสนับสนุนจากองค์การ กับความสำเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเพ็ญจันทร์ เมตุลา
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความก้าวหน้าในอาชีพ กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนขะธิณยา หล้าสุวงษ์
2553ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสมสิริวรรณ มีรอด
2552ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรศรี ฉิมแก้ว