Browsing by Subject การพัฒนาเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การทดสอบดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชน การเคหะแห่งชาติวัลลี จันทนฤมาน, 2512-
2549การประเมินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองปุณณสิน มณีนันทน์
2545การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทยปณิตา จิระภานุวัตน์
2557ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครศิวกร พิเศษนิธิโชติ
2540ความเหมาะสมด้านกายภาพของการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีนิกร ด้วงทรง
2558บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ในย่านสุขุมวิทเจนการ เจนการกิจ, 2520-
2558ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์
2559ผลการดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่มีต่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล
2545ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในประเทศไทยอาภาวรรณ ไซพันธ์แก้ว
2553สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาชุมชนมหาชัยนิเวศน์ ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครนุชรัตน์ ตันตระกูล
2545แนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาบริเวณศูนย์คมนาคมท่าพระปัทมา อั๋นวงศ์, 2520-
2544แนวทางการจัดรูปองค์กรเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ธนพล จรัลวณิชวงศ์
2547แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนากานน เทพคเชนทร์
2550แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ชีวารัตน์ กลับคุณ
2545แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์สิทธา กองสาสนะ