Browsing by Subject การพัฒนาเศรษฐกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2015THE IMPACTS OF ECONOMIC GROWTH, FINANCIAL DEVELOPMENT AND ENERGY CONSUMPTION ON CO2 EMISSIONS IN FOUR ASEAN COUNTRIESJialu Zhao
2015Myanmar garment industry after 2012 : trade and industrialrelations in Yangon industrial zoneSoe Sandar Oo
2560กระบวนการทางนโยบายในการตัดสินใจพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองพรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
2560การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดนอาภาพร น่วมถนอม
2528การศึกษาความไม่เสมอภาคของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิชัย สว่าง
2554การสร้างสารเพื่อเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
2560การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 2521-2532กฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์
2553การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนศศิภา เสริมพงษ์พันธ์
2539การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
2552การได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากร : การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
2550ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจังหวัดสระบุรีสมพล ปิดกวงษ์
2512บทบาทของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งเอเชียและตะวันออกไกลธีระ วัชรเสถียร
2560บทบาทของมุสลิมไทยในการเคลื่อนไหวทางสังคมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทยสมพร หลงจิ
2557ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารพัชรินทร์ รักสัตย์
2509สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนเอกชนตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาตินิพนธ์ เทพวัลย์
2545สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในประเทศและทุนเอกชนต่างประเทศนินนาท สินไชย
2552เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์
2539แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสินีนาฎ เวชแพทย์
2560แนวทางในการนำหลักการและสิทธิประโยชน์ของการหักเงินที่ใช้ไปในการลงทุน (Investment tax allowance : ITA) มาใช้แทนการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยชนิกานต์ เปรมจิตประพันธ์
2560แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายพีรดา กมลพัฒนะ