Browsing by Subject การมีส่วนร่วมทางสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านนิลุบล แสนอาทิตย์, 2524-
2554กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอัญธิกา ชั่งกฤษ
2556กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชาวดี ภิญโญทรัพย์
2544การจัดการชุมชนแออัดประเภทบุกรุก กรณีชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา เขตยานนาวาสกนธ์ศุข มงคลสมัย
2544การจัดการชุมชนแออัดประเภทเช่า กรณีชุมชนวัดช่องลม เขตยานนาวา / พงษ์ศักดิ์ บุญกล่อมจิตรพงษ์ศักดิ์ บุญกล่อมจิตร
2556การนำเสนอบทบาทและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิชญา เจริญใจ
2541การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสุชินต์ ดรุณพันธ์
2555การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุขภูริต โศภนคณาภรณ์
2556การพัฒนาวีดิทัศน์เชิงสารคดีเพื่อสร้างทัศนคติในการอุทิศตนเพื่อสังคมสำหรับครูดนตรีรุ่นใหม่ณัฐชา มิตรกูล
2543การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรัชดาภรณ์ ชาญชาคริตพงศ์, 2519-
2543การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบทพวงชมพู ไชยอาลา
2525การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ "ผู้นำโดยธรรมชาติ" จากการสรรหาของตำรวจตระเวนชายแดนกับประชาชนในหมู่บ้านที่เป็นแนวแทรกซึม ของคอมมิวนิสต์ กิ่งอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอุบลราชธานีมนูเนตร โกมลทัต
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชนพรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516-
2540การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวบ้าน ในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาสปริยานุช ปัญจวงศ์
2539การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชนศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
2531บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนโอวาท สุทธนารักษ์
2538ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์วนิดา นิรมย์
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม : ศึกษากรณีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เกรียงไกร กุญชร
2544ผลของการบริการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่ออัตราการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อำเภอหันคา ชัยนาทอัจฉริยา บุญยะคงรัตน์