Browsing by Subject การระงับข้อพิพาท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการก่อนการพิจารณาคดีแพ่ง : ผลต่อการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยคู่ความจาตุรันต์ จันทะนะ, 2522-
2552การนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในชั้นก่อนฟ้องคดีธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง
2551การพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทในภูมิภาคอื่นๆภิญญดา ไรนิเกอร์
2541การยกเลิกคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการประภากร รัตนมาลา
2555การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทยวรรณชนิต สงวนวงศ์
2555การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภทธนรัตน์ อิภิชาติ
2555การระงับข้อพิพาทอากรรังนกอีแอ่นในฝ่ายปกครองชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์
2547การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการชนาธิป ชินะนาวิน
2546การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาก่อสร้างทางด่วนวรนันท์ ชมบุญ
2538การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในการซื้อขายหลักทรัพย์เนตรทราย สงวนศักดิ์ภักดี
2552การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม : ศึกษากระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสราลี ดำเนินผล
2545การใช้อนุญาโตตุลาการช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทในงานก่อสร้างของภาครัฐเทพหทัย ศรีนพคุณ
2541ขอบอำนาจพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของศูนย์การระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐกับคนชาติของรัฐอื่น : พิจารณากรณีผลกระทบต่อประเทศไทยพีรเดช พัฒนจันทร์
2557ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุนจุฬาลักษณ์ พินธะ
2557ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม
2546ความลับของการอนุญาโตตุลาการอรดา วงศ์อำไพวิทย์
2545นัยทางกฎหมายที่สำคัญของกรณีพิพาทเรื่องแร่ใยหินภายใต้องค์การการค้าโลกศิริวรรณ อิทธิปัญญาวรกุล
2545บทบาทของ GATT/WTOในการแก้ไขกรณีพิพาทเรื่องบุหรี่ และกุ้งทะเลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1985-1999)เครือวัลย์ ตั้งธรรมสิริกุล
2552ปัญหาการระงับข้อพิพาททางภาษีโรงเรือนและที่ดินไกรภพ ภัทรศิษไพศาล
2559ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลสาริศ พันธุ์นรา