Browsing by Subject การริบทรัพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดอาญารัฐพล โลนา
2546การดำเนินการริบทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสำราญ นุ่นพันธ์
2538การติดตามริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการบังคับใช้ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินสุวภา สุขคตะ
2549การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2ทรรศนีย์ เรืองศิลป์
2551ประเทศไทยกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดปุณยวีร์ พรพิพัฒนมงคล
2551ปัญหาการดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542ชนิดาพร ภู่เรือน
2561ผลกระทบของความผิดมูลฐานเรื่องสมาชิกอั้งยี่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยกรกช อัมพุช
2551มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด : ศึกษากรณีดอกผลของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจุฑารัตน์ โยธินวิสิษฐ์
2554มาตรการเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation) : ศึกษาแนวทางการตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาททางการลงทุนปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล
2545วิเคราะห์หลักการและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อ ราษฎร์บังหลวง : ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ องค์กร ค.ศ. 2000 และร่างอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงกับกฎหมายของ ประเทศไทยวิรัช ภู่พัทธยากร