Browsing by Subject การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2013China's Outward FDI: A Study of Push and Pull Factors in Selected Asian CountriesJun Li
2550การค้าอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างไทยและจีนกับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นทัศน์วรรณ ขาวอุปถัมภ์
2550การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศธนดล ลาภสาธิต
2542ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยพรชัย ทรัพย์ยิ่ง
2548ผลกระทบของข้อตกลงการค้าสตรีต่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยพีรดนย์ ตระกูลมีโชคชัย
2552เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าววิชาญ กิตติรัตนพันธ์